Gewijzigde etiketten

 

 

Juni 2015 is de deadline van de nieuwe Europese wetgeving voor de etikettering van heel wat producten, zoals verf, lijm, solventen, schoonmaakmiddelen en onderhoudsproducten.
Hier vindt u alle informatie die u nodig hebt om veilig om te blijven gaan met uw huishoudproducten.

De schoonmaak- en onderhoudsmiddelenbranche erbindt zich eraan om alleen producten op de markt te brengen die veilig zijn voor mens en milieu.
Als consument gebruikt u geregeld dergelijke producten om uw huis schoon te maken of kleding te reinigen. Het is dan ook zeer belangrijk dat u ze veilig gebruikt en bewaart.
Op de verpakking van deze producten staan al lang informatie en veiligheidsinstructies voor de consument, in overeenstemming met wettelijke verplichtingen aanvullende vrijwillige initiatieven van de sector

Wat verandert er?

Sinds begin 2015 zien we nieuwe etiketten verschijnen op heel wat huishoudelijke schoonmaakproducten en andere producten met chemische stoffen. Binnenkort treedt namelijk een nieuwe Europese verordening ("CLP”) in werking, die voorschrijft hoe huishoudelijke schoonmaakproducten moeten worden 'ingedeeld' (volgens hun potentiële impact op de mens en/of het milieu) en 'geëtiketteerd' (volgens hun indeling). Ook het uiterlijk van het etiket verandert. De wetgeving legt verplichte elementen op voor de etiketten (symbolen, tekst, kleuren), die niet kunnen worden aangepast of gewijzigd door de fabrikant. Bedrijven beschikken over een overgangsperiode van twee jaar (2015-2017) om over te schakelen op het nieuwe systeem.

Voor meer informatie over de gewijzigde etiketten op huishoudelijke schoonmaakproducten, kunt u de bijgevoegde folder 'Lees het etiket' van A.I.S.E. downloaden (met vergelijking van nieuwe en oude symbolen)

De nieuwe wetgeving hanteert strengere classificatiecriteria voor de veiligheid van ogen, huid en milieu dan de vorige regelgeving

Daarom zullen op heel wat producten die vroeger niet ingedeeld en geëtiketteerd waren, nu wel waarschuwingssymbolen en veiligheidszinnen terug te vinden zijn, in overeenstemming met hun 'nieuwe' indeling.
Er wordt ook nieuwe informatie toegevoegd (symbolen, opmaak en verklaringen; zie onderstaande tabel).

Concreet betekent dit dat veel producten een ander etiket krijgen, ook al is hun samenstelling hetzelfde als vroeger. Anderzijds zijn er producten die vroeger geen etiket hadden en er nu wel een krijgen. Dit betekent NIET dat deze producten gevaarlijker (of minder gevaarlijk) zijn dan voorheen. Net als vroeger is het belangrijk dat u alle producten veilig gebruikt..

Wat staat er op de nieuwe etiketten van uw schoonmaak- en onderhoudsproducten?

De onderstaande tabel geeft een lijst van de belangrijkste CLP-pictogrammen en -zinnen, die u op uw producten kunt aantreffen. Het bedrijf dat een gereed product op de markt brengt is verantwoordelijk voor de etikettering ervan. Deze lijst is slechts indicatief en wil u vooral een beter inzicht geven in de informatie die op de etiketten van schoonmaak- en onderhoudsproducten kan staan. Op die manier weet u ook beter welke voorzorgsmaatregelen u moet nemen..

Pictogram Bijhorend signaalwoord Op welke producten vindt u dit vooral?
(NB: indicatieve lijst)
Welke gevarenaanduiding staat er meestal bij?
(NB: geen volledige lijst)
Welke maatregelen moet u nemen? (en welke zinnen kunnen bij het pictogram staan - voorzorgsaanduidingen) (NB: geen volledige lijst)
WAARSCHUWING

Wasmiddelen (poeder/vloeistof)
Vloeibare handafwasmiddelen Allesreinigers
Wasmiddelen voor automatische vaatwassers (vloeistof/poeder)

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
en/of
Veroorzaakt huidirritatie.

Het uitroepteken wordt gebruikt wanneer het product irriterend kan zijn voor de huid, de ogen of beide. Daarom zal doorgaans de onderstaande officiële CLP-informatie op het etiket staan, gevolg door:

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Pictogram Bijhorend signaalwoord Op welke producten vindt u dit vooral?
(NB: indicatieve lijst)
Welke gevarenaanduiding staat er meestal bij?
(NB: geen volledige lijst)
Welke maatregelen moet u nemen? (en welke zinnen kunnen bij het pictogram staan - voorzorgsaanduidingen) (NB: geen volledige lijst)
GEVAAR

Caustische ontstoppingsmiddelen, zure toiletreinigers, kalkreinigers enz.

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Deze waarschuwing staat op producten die bijtend kunnen zijn voor de huid (en dus ook voor de ogen).
Merk op dat producten die bijtend zijn voor de huid en aan het grote publiek worden verkocht, moeten worden aangeboden in een verpakking met een officiële kindveilige sluiting . Daarom kan de onderstaande officiële CLP-informatie op het etiket staan, gevolg door:

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:/BIJ CONTACT MET DE OGEN:/Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
GEVAAR

Wasmiddelen (poeder/vloeistof) Vloeibare handafwasmiddelen Allesreinigers

Sommige wasmiddelen voor automatische vaatwassers (vloeistof/poeder)

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Deze waarschuwing staat op producten die oogletsel kunnen veroorzaken.
Daarom kan de onderstaande officiële CLP-informatie op het etiket staan, gevolgd door:

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Pictogram Bijhorend signaalwoord Op welke producten vindt u dit vooral?
(NB: indicatieve lijst)
Welke gevarenaanduiding staat er meestal bij?
(NB: geen volledige lijst)
Welke maatregelen moet u nemen? (en welke zinnen kunnen bij het pictogram staan - voorzorgsaanduidingen) (NB: geen volledige lijst)
WAARSCHUWING

Ruitensproeiervloeistof Glasreinigers Sommige allesreinigers + Handontsmettingsmiddelen

Ontvlambare vloeistof en damp.

Deze waarschuwing staat op ontvlambare producten.
Daarom kan de onderstaande officiële CLP-informatie op het etiket staan, gevolg door:

Buiten het bereik van kinderen houden.
Bevat naam van de sensibiliserende stof. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Spuitbussen (zoals luchtverfrissers, insecticides, polijstmiddelen, ovenreinigers enz.)
Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50° C.


WAARSCHUWING OF GEVAAR

Spuitbussen (zoals luchtverfrissers, insecticides, polijstmiddelen, ovenreinigers enz.)

Zeer licht ontvlambare aerosol.
Ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

Pictogram Bijhorend signaalwoord Op welke producten vindt u dit vooral?
(NB: indicatieve lijst)
Welke gevarenaanduiding staat er meestal bij?
(NB: geen volledige lijst)
Welke maatregelen moet u nemen? (en welke zinnen kunnen bij het pictogram staan - voorzorgsaanduidingen) (NB: geen volledige lijst)

Geen signaalwoord eronder

OR

WAARSCHUWING

Insecticides Luchtverfrissers Sommige toiletblokken Sommige wasmiddelen en vloeibare handafwasmiddelen Insecticides Luchtverfrissers Sommige toiletblokken Sommige wasmiddelen en vloeibare handafwasmiddelen

Zeer giftig voor in het water levende organismen
Of
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Deze waarschuwing kan voorkomen op sterk geconcentreerde of gecondenseerde producten. Waarschuwingen op etiketten hebben meestal betrekking op het transport of op grote volumes*. Schoonmaakmiddelen gebruiken nog steeds biologisch snel afbreekbare stoffen en vormen geen risico voor het milieu bij hun dagelijks gebruik, omdat ze worden verwijderd bij de behandeling van het afvalwater en niet direct in het milieu terechtkomen.

Deze waarschuwing kan voorkomen op sterk geconcentreerde of gecondenseerde producten. Waarschuwingen op etiketten hebben meestal betrekking op het transport of op grote volumes*. Schoonmaakmiddelen gebruiken nog steeds biologisch snel afbreekbare stoffen en vormen geen risico voor het milieu bij hun dagelijks gebruik, omdat ze worden verwijderd bij de behandeling van het afvalwater en niet direct in het milieu terechtkomen.

Daarom kan de onderstaande officiële CLP-informatie op het etiket staan, gevolg door:

Buiten het bereik van kinderen houden.
Voorkom lozing in het milieu.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …

 


NOTES:

  1. Producten op de markt zijn veilig als ze worden gebruikt zoals voorzien.
  2. Symbolen en teksten moeten de aandacht van de consument vestigen op de gevaren die sommige producten kunnen opleveren. Als de consument het product gebruikt volgens de instructies op het etiket, wordt hij niet aan dergelijke gevaren blootgesteld.
  3.   Consumenten moeten bijzonder opletten bij producten met een kindveilige sluiting.3)      Consumenten moeten bijzonder opletten bij producten met een kindveilige sluiting.
  4. Klik hier voor de exhaustieve lijst van CLP-symbolen. Klik hier voor de exhaustieve lijst van CLP-symbolen..
  5. De symbolen en teksten richten zich vooral tot professionele gebruikers die grote hoeveelheden van de producten hanteren tijdens het transport of de opslag. Daarom worden de gevaarlijke stoffen opgesomd en worden de potentiële gevaren vermeld.
  6. Op producten die ingrediënten bevatten zoals enzymen, parfums of bewaarmiddelen, moet mogelijk de volgende vermelding staan:
In elk geval: lees het etiket en bewaar schoonmaak- en onderhoudsproducten buiten het bereik van kinderen!

Let ook op de volgende veiligheidsinformatie die vrijwillig door de sector wordt verstrekt, en in het bijzonder:

Buiten het bereik van kinderen houden. Oogcontact vermijden. Bij oogcontact grondig uitspoelen met water. Niet inslikken. In geval van inslikken een arts raadplegen. Bij een gevoelige of beschadigde huid langdurig contact met het product vermijden.

Klik hier voor de volledige lijst van iconen voor veilig gebruik van A.I.S.E hier voor de volledige lijst van iconen voor veilig gebruik van A.I.S.E..

Zie ook de website van de specifieke campagne voor een veilig gebruik van capsules met vloeibaar wasmiddel:
www.keepcapsfromkids.eu

Meer informatie

Voor gedetailleerde informatie over de CLP-wetgeving en -pictogrammen, kunt u


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français