Hoe wij zijn gereglementeerd

Europese regelgeving zorgt ervoor dat alle was- en reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten die beschikbaar zijn op de markt, veilig zijn voor de eindgebruiker en het milieu. De belangrijkste regelgeving betreffende chemische stoffen in Europa is REACH (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen).

In aanvulling op het voldoen aan de wetgeving, zijn leden van A.I.S.E. en Cefic betrokken bij vele vrijwillige initiatieven om de kwaliteit, veiligheid en milieuprestatie te waarborgen van de producten die u gebruikt in uw huis of bedrijf.

Verschillende EU-wetten zijn van toepassing op de verschillende stadia van de levenscyclus van een product, van ontwerp, productie en aflevering tot gebruik, wegwerpen of recycling. U kunt hierover meer te weten komen door het bijgevoegde PDF document. te openen.


Life Cycle


Hieronder staat een lijst van de belangrijkste EU-wetten die onze industrie regeren:

Europese Gevaarlijke Preparatenrichtlijn/Classification, Labelling and Packaging-verordening

Deze Richtlijn is van toepassing op preparaten, dat wil zeggen “mengsels” van chemische ingrediënten, zoals bijvoorbeeld de mengsels die samen een waspoeder vormen. De Richtlijn geeft  aan hoe  alle preparaten geidentificeert en ingedeeld dienen te worden, uitgaande van het gevaar dat zij vertegenwoordigen voor de menselijke gezondheid en het milieu, zoals hun ontvlambaarheid, giftigheid, effecten wanneer ze vrijkomen in water, enzovoort. De Richtlijn regelt ook het etiketteren en verpakken van chemicaliën die gebruikt worden in producten. Deze etikettering kan hetzij  worden geboden op de verpakking, zoals het geval is bij consumentenproducten, hetzij via Veiligheidsinformatiebladen voor professionele producten die gebruikt worden in industriële toepassingen. De Gevaarlijke Preparaten-richtlijn wordt geleidelijk vervangen door de ‘Classification, Labelling and Packaging’- verordening, om Europese regelgeving in lijn te brengen met wereldwijd geharmoniseerde regels. De manier waarop chemische stoffen in het vervolg worden geclassificeerd en gelabeld blijven redelijk gelijk, maar de symbolen met bijbehorende teksten gaan veranderen. Klik hier voor meer informatie de komende veranderingen.

Europese Gevaarlijke Stoffenrichtlijn: deze Richtlijn is van toepassing op individuele gevaarlijke stoffen of ingrediënten die worden gebruikt in preparaten. Kijk voor meer informatie over wettelijke etikettering in het gedeelte over Veiligheidsinformatie..

Verbod op verkoop en gebruik: Als er sprake is van een onacceptabel risiconiveau, bepaalt REACH welke beperkingen moeten worden toegepast, bijvoorbeeld een verbod op de verkoop van een specifiek chemisch ingrediënt aan het algemene publiek.

Image

Europese Detergentenverordening:  Deze Verordening is van kracht sinds 2005, toen het diverse eerdere wettelijke maatregelen verving. Zij eist dat oppervlakteactieve stoffen die gebruikt worden in was- en reinigingsmiddelen voldoen aan strikte criteria voor biologische afbraak. Dit is belangrijk ter bescherming van het milieu, omdat de meeste was- en reinigingsmiddelen vrijkomen via de afvoer en behandeld worden in waterzuiveringsinstallaties. De Verordening roept ook op om specifieke productinformatie beschikbaar te maken op de verpakking en via internet, bijvoorbeeld informatie over kleine hoeveelheden aanwezige allergene stoffen. De verordening is onlangs uitgebreid met een verbod op het gebruik van fosfaat in wasmiddelen met ingang van 2013. In de toekomst zullen ook machinevaatwasmiddelen onder dit verbod gaan vallen (verordening 259/2012/EG)

 

De links hieronder leggen uit wat de voordelen van deze Verordening zijn voor consumenten en professionele klanten in de EU:

- A.I.S.E. website "Detergent Regulation"
- Consumer Leaflet
- Professional Customer Leaflet
 
Europese Biocidenrichtlijn: deze is van toepassing op insecticiden en producten met antimicrobiële eigenschappen, zoals desinfectiemiddelen. Het hoofddoel van de Richtlijn is om te zorgen voor een geharmoniseerde Europese markt voor biocideproducten. De Richtlijn vereist een zeer gedetailleerde beoordeling van iedere biocide en elke biocide moet worden geauthoriseerd voor het op de markt gebracht mag worden. . In 2012 is deBiocidenverordening gepubliceerd. Deze vervangt Richtlijn (98/8/EG). De verordening wordt op 1 september 2013 van kracht.

Meer informatie over de Biocidenrichtlijn is beschikbaar op het Biociden-gedeelte van de A.I.S.E. website .

REACH: Europese Verordening voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen: REACH is bedoeld om de veiligheid en milieubelasting van chemische stoffen verbeteren door hun intrinsieke eigenschappen vast te stellen. REACH, dat op 1 juni 2007 van kracht werd, heeft de bestaande wetgeving vervangen en is de ‘paraplu’-wetgeving geworden die regels stelt voor de verkoop van chemische stoffen en van de producten waarin ze gebruikt worden. Ingrediënten die gebruikt worden in was- en reinigingsmiddelen vallen onder REACH en zijn daarom onderworpen worden aan een systematische en grondige herziening van hun gevaars- en risicokenmerken.  Meer informatie is beschikbaar op de websites van Cefic en A.I.S.E..

UN GHS: Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor indeling en etikettering van chemische stoffen: GHS is de wereldwijde ‘paraplu’-wetgeving voor de Europese ‘Classification, Labelling and Packaging’- verordening. Het systeem wil de gezondheid van werknemers, consumenten en het milieu helpen beschermen. Deze nieuwe Europese regelgeving zal de Gevaarlijke Stoffen/Preparatenrichtlijnen geleidelijk vervangen en completeert de REACH-wetgeving.Bezoek de website van A.I.S.E. en/of Cefic voor meer informatie.     

Europese Algemene Productveiligheidsrichtlijn: biedt een kader met verplichtingen en normen voor fabrikanten en distributeurs om te zorgen voor de veiligheid van consumentenproducten die worden verkocht in Europa. Met het snelle informatie systeem ‘RAPEX’, is het mogelijk om zeer gevaarlijke producten snel in alle Europese landen van de markt te halen.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français